Thirrje publike / отворен повик

HANDIMAK shpall thirrje publike për angazhim me honorar të një inxhinjeri të ndërtimtarisë si mbikqyrës i punëve ndërtimore.
Kandiati përpos dëshmisë për përgatitjen profesionale duhet të dorëzojë edhe një CV.
Thirja vlen 5 ditë nga dita e shpalljes, respektivisht deri me 12.08.2019 në ora 09:00
Kandidatët mund të aplikojnë përmes:
– e-mail: handimak@gmail.com
– postës së rregullt në adresën Handimak – Tetovë, Fahu Postar nr. 36, 1200 Tetovë
– në zyrën e Shoqatës Handimak në Rr. „B. Miladinovi„ – 402;A2/2 Tetovë
***

ХЕНДИМАК објавува отворен повик за хонорарен ангажман  на градежен инженер за надзор при изведување на градежни работи.

Кандидатот освен доказ за стручна подготвеност треба да поднесе и ЦВ.

Повикот трае 5 работни дена од денот на објавувањето, односно до 12.08.2019 во 09:00 часот.

Кандидтите можат да аплицираат преку:
– e-mail: handimak@gmail.com
– редовната пошта на адреса ХЕНДИМАК – Тетово, Поштенски Фах 36, 1200 Тетово
– во канцеларијата на Здружението Хендимак на Ул. „Б. Миладинови„ – 402;A2/2 Тетово