🇦🇱 Mbështejta e diasporës për personat me aftësi të kufizuara

Pengesat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara janë të shumta dhe të njohura për pjesën e madhe të shoqërisë. Vetë procesi i edukimit dhe rritja e aftësive dhe njohurive zakonisht nuk rezulton drejtpërdrejt në punësim, megjithëse kjo ndodh në raste shumë të rralla. Duhen një sërë masa të cilat mbështesin procesin e integrimit në tregun e punës, ndërsa mbështetja e ekspertëve është veçanërisht e rëndësishme në atë proces. Trajnimet, seminarët, këshillimet janë vetëm pjesë e mbështetjes që çon drejt një konkurrence më të madhe në tregun e punës dhe rezulton në punësim dinjitoz të personave me aftësi të kufizuara.

Handimak ka për qëllim të rrisë punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Me ndihmën tuaj, do ta arrijmë këtë qëllim nëpërmjet mbindërtimit të aftësive, avancimit të arsimit dhe kualifikimeve të personave me aftësi të kufizuara. Me këtë iniciativë do të mbështeten 40-50 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa kontributi Juaj mund të ndryshojë jetë.

Donacioni Juaj është i mirëseardhur!

🇬🇧 Diaspora support for people with disabilities

The obstacles faced by people with disabilities are numerous, and well known to much of the society. The very process of education and the increase of skills and knowledge generally does not lead directly to employment, although this happens in very rare cases. A set of measures is needed to support the labor market integration process, and expert support is particularly important in that process. Trainings and counseling are only part of the support that leads to greater competitiveness in the labor market and leads to decent employment of people with disabilities.

Handimak aims to increase the employability of people with disabilities. With your help, we will achieve this goal by upgrading the skills, improving the education and qualifications of people with disabilities. 40-50 people with disabilities will be supported in this initiative, and your contribution can change lives.

Your donation is more than welcome!

🇲🇰 Поддршка од дијаспората на лицата со попреченост

Пречките со кои се соочуваат лицата со попреченост се бројни, и на голем дел од општеството се добро познати. Самиот процес на едукација и зголемувањето на вештините и знаењата генерално не води директно до вработување, иако тоа се случува во многу ретки случаи. Потребен е сет на мерки кои го поддржуваат процесот на интеграција на пазарот на трудот, а експертската поддршка е особено значајна во тој процес. Тренинзи, обуки, советување се само дел од поддршката која води до поголема конкурентност на пазарот на трудот и води кон достојно вработување на лицата со попреченост.

Handimak има за цел да ја зголеми вработливоста на лицата со попреченост. Оваа цел со Ваша помош ќе ја постигнеме преку надоградување на вештините, унапредување на образованието и квалификациите на лицата со попреченост. Во оваа иницијатива поддржани ќе бидат 40 – 50 лица со попреченост, а Вашиот придонес може да промени живот.

Вашата донација е добредојдена!