Чекор по чекор - доделување стипендии за деца со попреченост

SHPALLJE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Projektin “Bëhu IN, bëhu INkluziv, bëhu i githëpërfshirë” e realizon Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me partnerët e vet Shoqata për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqata për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Handimak”. Projekti është i realizuar në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit, ndërsa është i financuar nga Bashkimi Evropian. Ky projekt ka për qëllim të sigurojë përfshirje të plotë dhe të barabartë të fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat e rregullta fillore të cilat rriten në mjedise të sigurta që janë të hapura dhe me qasje për të gjithë fëmijët si dhe të angazhuara për të siguruar edukim cilësor për fëmijët me nevoja të ndryshme arsimore. 

Njoftimi dhe aplikimi në gjuhën shqipe: https://www.stepbystep.org.mk/mk/novosti-i-nastani/shpallje-per-ndarjen-e-bursave-per-femijet-me-aftesi-te-kufizuara-688

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хaндимак“. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а финансиски е поддржан од страна на Европската Унија. Овој проект има за цел да обезбеди целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта кои прераснуваат во безбедни средини што се отворени и пристапни за сите деца и посветени да обезбедат квалитетно образование на децата со разновидни образовни потреби. 

Оглас и пријава на македонски јазик: https://www.stepbystep.org.mk/mk/novosti-i-nastani/oglas-za-dodeluvanje-na-stipendii-za-deca-so-poprechenost-686