ARSIM PËR PUNËSIM

Informohuni më tepër lidhur me punën e Shoqatës për ofrim të shërbimeve personave me aftësi të kufizuara “HANDIMAK” dhe si të mbështeten personat me aftësi të kufizuara për qasje në tregun e punës deri në punësim!