SHPALLJE PËR NDARJEN EDHE TË 150 BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me Shoqatën për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithëpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqatën për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Handimak” realizon Projektin “Bëhu IN, Bëhu Inkluziv, Bëhu i Gjithëpërfshirë”, në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit, dhe me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Gjatë vitit shkollor 2020/2021, projekti siguroi 322 bursa për fëmijë me aftësi të kufizuara. Projekti do të vazhdojë të mbështesë këta bursistë dhe do të ndajë 150 bursa shtesë për nxënës me aftësi të kufizuara të regjistruar në klasën e parë të vitit shkollor 2021/2022.

Njoftimi dhe aplikimi në gjuhën shqipe: https://www.stepbystep.org.mk/al/novosti-i-nastani/shpallje-per-ndarjen-e-bursave-per-femijet-me-aftesi-te-kufizuara-te-cilet-do-te-ndjekin-klasen-e-pare-ne-vitin-shkollor-2021-2022

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УШТЕ 150 ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хaндимак“ го реализира Проектот „Биди ИН, Биди ИНлкузивен, Биди ИНклудиран„ во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, со финансиска поддршка од страна на Европската Унија.  

Во текот на учебната 2020/2021 година, проектот обезбеди 322 стипендии за деца со попреченост. Проектот ќе ја продолжи поддршката на овие стипендисти и ќе додели дополнителни стипендии за нови 150 ученици со попреченост запишани во прво одделение во учебнана 2021/2022 година.

Огласот и апликацијата на македонски јазик: https://www.stepbystep.org.mk/novosti-i-nastani/oglas-za-dodeluvanje-stipendii-na-uchenici-so-poprechenost-zapishani-vo-i-oddelenie-vo-uchebnata-2021-2022-g